अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणूक २०२१

अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणूक २०२१
▪️विकास सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघ.▪️

🔹१) अकोले
१) गायकर सिताराम कोंडाजी
२) गडाख सुरेश संपत
३) सावंत दशरथ नामदेव

🔹२) जामखेड
१) राळेभात जगन्नाथ देवराम
२)भोसले सुरेश महादेव
३) राळेभात अमोल जगन्नाथ

🔹३) कर्जत
१) पिसाळ अंबादास शंकरराव
२) शेवाळे कैलास शंकर
३) साळुंखे मिनाक्षी सुरेश
४) गुंड महेश बापूसाहेब
५) देशमुख देविदास विजय
६) तापकीर काकासाहेब लक्ष्मण
७) कोपनर धनराज नारायण

🔹४) कोपरगाव
१) कोल्हे विवेक बिपिनदादा
२) कोल्हे बिपीनदादा शंकरराव
३) रोहमारे देवेंद्र गोरख
४) पाडेकर किसनराव चंद्रभान
५) जाधव अलकादेवी राजेंद्र

🔹५) नगर
१) कर्डिले शिवाजीराव भानुदास
२) म्हस्के पद्मावती संपतराव
३) बेरड सत्यभामाबाई भगवानराव

🔹६) नेवासा
१) गडाख शंकरराव यशवंतराव
२) शिंदे शिवाजीराव लक्ष्मणराव
३) जावळे कारभारी झुंबरराव
४) लगे रत्नमाला विठ्ठलराव

🔹७) पारनेर
१) म्हस्के दत्तात्रय मारुती
२) लंके निलेश ज्ञानदेव
३) शेळके उदय गुलाबराव
४) पाटील सुजित वसंतराव
५) गायकवाड सबाजीराव महादू
६) भोसले रामदास हनुमंत
७) रोहोकले विकास भाऊसाहेब
८) पठारे मिनाक्षी सुरेश
९) शिंदे राहुल प्रकाशराव
१०) रणसिंग आनंदराव तात्यासाहेब
११) बेलकर गंगाराम तुकाराम

🔹८) पाथर्डी
१) राजळे मोनिका राजीव
२) वाघ मथुराबाई संभाजी

🔹९) राहाता
१) म्हस्के आण्णासाहेब सारंगधर ( बिनविरोध)

🔹१०) राहुरी
१) तनपुरे अरुण बाबुराव
२) बानकर सुरेश पंढरीनाथ
३) धसाळ तानाजी धोंडीराम
४) कदम सत्यजित चंद्रशेखर
५) मोरे ऋषिकेश निवृत्ती
६) पाटील सुभाष दत्तात्रय
७) ढोकणे नामदेव पांडुरंग
८) तनपुरे प्राजक्त प्रसाद
९) गाडे धनराज शिवाजीराव

🔹११) संगमनेर
१) कानवडे माधवराव सावळेराम
२) वर्पे दिलीप काशिनाथ
३) फापाळे रंगनाथ गोरक्षनाथ
४) मगर रमेश सखाहरी
५) गायकवाड दिनकर गणपत

🔹१२) शेवगाव
१) घुले चंद्रशेखर मारुतराव (बिनविरोध)

🔹१३) श्रीगोंदा
१) जगताप राहुल कुंडलिकराव
२) नागवडे राजेंद्र शिवाजीराव
३) पाचपुते वैभव पांडुरंग
४) कुरुमकर प्रविण सोपान
५) जगताप प्रणोती राहुल

🔹१४) श्रीरामपूर
१) ससाणे करण जयंत
२) मुरकुटे काशिनाथ भानुदास
३) पटारे दिपकराव शिवराम
४) उंडे कोंडीराम बाबाजी
५) पवार भाऊसाहेब नानासाहेब

बिनविरोध निवडून आल्याबद्दल श्री.आण्णासाहेब सारंगधर म्हस्के आणि श्री.चंद्रशेखर मारुतराव घुले यांचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन.
💐💐💐💐

प्रा. तुकाराम दरेकर

Leave a Reply